Wetgeving

Positief/negatieflijst
De egel staat op de negatief lijst. Dit houdt in dat deze dieren niet gehouden mogen worden in Nederland.

Natuurbeschermingswet
Omdat er steeds minder egels zijn in Nederland is het niet toegestaan egels in hun doen en laten te storen. Het is dus niet toegestaan egels als huisdier te houden. Wanneer je een egel vindt langs de weg, kun je hem het beste naar een opvangcentrum brengen.

Wetgeving

De Europese egel is een van nature in Nederland voorkomend zoogdier. Hierdoor is hij een beschermde diersoort volgens de Flora- en faunawet. Volgens de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet is het verboden om de egel te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Ook is het verboden om de egel opzettelijk te verontrusten. En het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de egel te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. In de wet is ook een zorgplicht opgenomen: een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

Erkende egelopvangadressen hebben een vrijstelling van de wet waardoor zij wél egels mogen verzorgen. Nadat de dieren weer aangesterkt zijn worden zij weer vrijgelaten in de natuur. De vrijstellingen worden verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.